logo-ecdyonurus
Pracovní skupina hydrobiologie
Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita
logo

Společenstva důlních vod a výsypek

Rozvoj těžby nerostných surovin probíhal v České republice po staletí a i dnes má tato činnost značný dopad na přirozené ekosystémy tekoucích vod. Na Ústavu botaniky a zoologie byl vliv těžební činnosti na společenstva vodních bezobratlých studován ve dvou projektech: výzkum společenstva vodních bezobratlých na hnědouhelných výsypkách a vliv oteplených, silně mineralizovaných důlních vod s vysokým obsahem železa a manganu.

Výsypky po těžbě hnědého uhlí představují antropogenně vytvořené biotopy představující nedílnou součást naší kulturní krajiny. Na svazích výsypek hnědouhelných lomů v Sokolovské pánvi vznikají unikátní přirozené prameny a potoky s extrémní koncentrací síranů a řady dalších iontů, ve kterých také dochází ke srážení pěnovce. Díky neutrálnímu pH a podobnosti s přirozenými pěnovcovými potoky mohou představovat náhradní stanoviště pro některé vzácné druhy vodních bezobratlých, jejichž přirozená stanoviště v okolní zemědělské krajině vymizela – zejména vážek, dvoukřídlého hmyzu a brouků. Výzkum probíhá od roku 2013 a je sledován průběh sukcese na těchto stanovištích.

Vliv těžby uranu a jejího útlumu v poslední těžební oblasti střední Evropy v dolech Dolní Rožínka, Bukov, Olší a Pucov (Českomoravská vrchovina) je státem vysoce sledovaná problematika. Důlní vody jsou čištěny nejmodernějšími fyzikálně-chemickými metodami a tak téměř nedochází k úniku radioaktivních prvků do okolních vod. Problémem ovšem zůstává vyšší a stálá teplota důlních vod, vysoké obsahy síranů a rozpustných forem železa a manganu u výtoků důlních vod do řeky.

Podpora projektů

ENKI o.p.s., obecně prospěšná společnost pro výzkum a osvětu v oborech životního prostředí (2013–2019)

Diamo – Geam s.p. Dolní Rožínka (1990–2018)

Lidé zapojení do projektů

Jana Schenková, Jan Helešic, Martina Poláková, Vendula Polášková, Michal Horsák, Sylvie Žáková

Vybrané publikace

Poláková M., Straka M., Polášek M. & Němejcová D. 2022: Unexplored freshwater communities in post-mining ponds: effect of different restoration approaches. Restoration Ecology 30: e13679. PDF

Chmelová E., Kolar V., Jan J., Carreira B.M., Landeira-Dabarca A., Otáhalová Š., Poláková M., Vebrová L., Borovec J., Boukal D.S. & Tropek R. 2021: Valuable Secondary Habitats or Hazardous Ecological Traps? Environmental Risk Assessment of Minor and Trace Elements in Fly Ash Deposits across the Czech Republic. Sustainability 13: 10385. PDF

Bartošová M., Schenková J., Polášková V., Bojková J., Šorfová V. & Horsák M. 2019: Macroinvertebrate assemblages of the post-mining calcareous stream habitats: Are they similar to those inhabiting the natural calcareous springs. Ecological Engineering 136: 38–45. PDF

Polášková V., Schenková J., Bartošová M., Rádková V. & Horsák M. 2017: Post-mining calcareous seepages as surrogate habitats for aquatic macroinvertebrate biota of vanishing calcareous spring fens. Ecological Engineering 109: 119–132. PDF

Růžičková S., Weissová V., Uher B. & Helešic J. 2017: Macroinvertebrate herbivores and epilithon algae community of a stream affected by mineralized heated mining water inflow. Annales de Limnologie - International Journal of Limnology 53: 189–201. PDF

Růžičková S., Schenková J., Weissová V. & Helešic J. 2014: Environmental impact of heated mining waters on clitellate (Annelida: Clitellata) assemblages. Biologia 69: 1179–1189. PDF

Mining activities flourished in the Czech Republic for centuries, and even today, they have substantial impact on natural lotic ecosystems. At the department of botany and zoology, the influence of mining on aquatic invertebrate assemblages was studied in two projects: research of aquatic invertebrate assemblages at lignite (brown coal) mine spoil heaps, and impact of heavily mineralised heated mining water with high iron and manganese content.

Lignite mine spoil heaps are artificial biotopes that are now an integral part of the cultural landscape. On the hillsides of spoil heaps in brown coal mines in Sokolov, unique springs and streams with extreme concentrations of sulphates and other ions, characterised by calcium carbonate precipitation, are formed naturally. Due to neutral pH and resemblance of natural spring fens, these habitats may offer refuge to some rare aquatic invertebrate taxa, whose natural environment disappeared from the surrounding agricultural land (e.g., Odonata, Diptera, Coleoptera). The research started in 2013 and the succession of these sites has since been regularly monitored.

The impact of uranium mining on streams in the last Central European mining sites (Dolní Rožínka, Bukov, Olší and Pucov in Bohemian-Moravian Highlands) is being continuously surveyed. Runoff water is treated with modern physical and chemical methods to eliminate leakage of radioactive compounds into the proximate water bodies. But higher temperature of mining waters at the effluent, as well as high content of sulphates, iron and manganese remain to constitute an issue.

Grant Projects

ENKI, Public-benefit nonprofit corporation for research and education in the environmental area (2013–2019)

Diamo - Geam Dolní Rožínka (1990–2018)

Team Members

Jana Schenková, Jan Helešic, Martina Poláková, Vendula Polášková, Michal Horsák, Sylvie Žáková

Selected Publications

Poláková M., Straka M., Polášek M. & Němejcová D. 2022: Unexplored freshwater communities in post-mining ponds: effect of different restoration approaches. Restoration Ecology 30: e13679. PDF

Chmelová E., Kolar V., Jan J., Carreira B.M., Landeira-Dabarca A., Otáhalová Š., Poláková M., Vebrová L., Borovec J., Boukal D.S. & Tropek R. 2021: Valuable Secondary Habitats or Hazardous Ecological Traps? Environmental Risk Assessment of Minor and Trace Elements in Fly Ash Deposits across the Czech Republic. Sustainability 13: 10385. PDF

Bartošová M., Schenková J., Polášková V., Bojková J., Šorfová V. & Horsák M. 2019: Macroinvertebrate assemblages of the post-mining calcareous stream habitats: Are they similar to those inhabiting the natural calcareous springs. Ecological Engineering 136: 38–45. PDF

Polášková V., Schenková J., Bartošová M., Rádková V. & Horsák M. 2017: Post-mining calcareous seepages as surrogate habitats for aquatic macroinvertebrate biota of vanishing calcareous spring fens. Ecological Engineering 109: 119–132. PDF

Růžičková S., Weissová V., Uher B. & Helešic J. 2017: Macroinvertebrate herbivores and epilithon algae community of a stream affected by mineralized heated mining water inflow. Annales de Limnologie - International Journal of Limnology 53: 189–201. PDF

Růžičková S., Schenková J., Weissová V. & Helešic J. 2014: Environmental impact of heated mining waters on clitellate (Annelida: Clitellata) assemblages. Biologia 69: 1179–1189. PDF

Defended Doctoral Theses

Martina Poláková 2022. Freshwater communities in post-mining habitats. (in English)

Sylvie Růžičková 2016. Influence of heated mining water on selected groups of organisms in a stream. (in Czech)

Defended Master Theses (in Czech)

Martina Bartošová 2016. Macrozoobenthos of Brooks with Tufa Precipitation in Sokolov Spoil Bank.

Veronika Konvičková 2007. The study of macrozoobenthos in ponds at Karvina´s area with a view to situation and function of dragonfly community.

Defended Bachelor Thesis (in Czech)

Martina Bartošová 2014. Aquatic invertebrates of postindustrial sites - spoil banks in the Sokolov Coal Basin.