logo-ecdyonurus
Pracovní skupina hydrobiologie
Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita
logo

Silva Gabreta Monitoring – Přeshraniční monitoring biodiversity a vodního režimu

V rámci Programu přeshraniční spolupráce České republiky a Bavorska se podílíme na projektu Silva Gabreta Monitoring zaměřeném na Národní parky Šumava a Bavorský les, které byly oceněny certifikátem "Transboundary Parks". Cílem projektu je vytvoření funkční infrastruktury přeshraniční monitorovací sítě a historicky první společné provedení a vyhodnocení monitoringu biodiversity lesů, rašelinišť a vod v obou národních parcích za využití společných moderních metod. Získaná data budou významným podkladem pro další kroky směřující ke sbližování ochranářského managementu ve společně sdíleném prostoru česko-bavorské Šumavy. Nové poznatky budou zároveň využity pro zodpovědnou správu tohoto území a cestovní ruch, neboť jak aktuální výzkumy ukazují, pro návštěvníky území je stále větší atrakcí divoká příroda v jádrové oblasti obou národních parků, na něž je tento projekt zaměřen prioritně. Projekt rovněž přinese řadu predikcí pro optimalizaci managementu přeshraničního regionu v době klimatické změny, jejíž důsledky již nyní zažíváme.

Grantový projekt

Silva Gabreta Monitoring – Realisierung eines grenzübergreifenden Monitorings von Biodiversität und Wasserhaushalt Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu. Program přeshraniční spolupráce ČR a Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

Lidé zapojení do projektů

Jindřiška Bojková, Vanda Šorfová, Jan Sychra, Vít Syrovátka, Jana Petruželová, Selma de Donnová, Eva Hanáková

Témata, kterými se na území NP Šumava a NP Bavorský les zabýváme


1. Dlouhodobý monitoring zotavování šumavských jezer z acidifikace

Ve spolupráci s Biologickým centrem Akademie věd a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích se zabýváme sledováním vývoje prostředí a bentických a planktonních společenstev osmi jezer, která jsou v různém stupni zotavení z acidifikace. Dosud byla vyhodnocena data z období 1999–2010 a studie dále pokračuje.

Vybrané publikace

Petruželová J., Bojková J., Sychra J., Šorfová V., Polášková V. & Vrba J. 2022: Complex effects of acidification, habitat properties and fish stock on littoral macroinvertebrate assemblages in montane standing waters. Journal of Limnology 81: 2053. PDF

Šupina J., Bojková J. & Boukal D.S. 2022: Environmental stressors alter multiple determinants of individual reproductive output in the acid-tolerant mayfly Leptophlebia vespertinaEcological Entomology 47: 488–500. PDF

Vrba J., Bojková J., Chvojka P., Fott J., Kopáček J., Macek M., Nedbalová L., Papáček M., Rádková V., Sacherová V., Soldán T. & Šorf M. 2016: Constraints on the biological recovery of the Bohemian Forest lakes from acid stress. Freshwater Biology 61: 376–395. PDF

Soldán T., Bojková J., Vrba J., Bitušík P., Chvojka P., Papáček M., Peltanová J., Sychra J. & Tátosová J. 2012: Aquatic insects of the Bohemian Forest glacial lakes: Diversity, long-term changes, and influence of acidification. Silva Gabreta 18: 123–283. PDF


2. Monitoring vývoje revitalizovaných potoků ve Vltavském luhu

Ve spolupráci se Správou NP Šumava a Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích sledujeme kolonizaci a vývoj bentických společenstev ve třech potocích (Hučina, Jedlový a Žlebský potok), jejichž regulovaná koryta byla revitalizována (částečným) zasypáním a vybudováním nových koryt v původní trase. Zajímá nás nejen sukcese společenstev, ale také dynamika vývoje mesohabitatů v nových korytech a kontrast společenstev vůči regulovaným, ale do značné míry renaturalizovaným, korytům a okolním biotopům tekoucích vod. Monitoring probíhá od roku 2013.

Vybrané publikace

de Donnová S., Petruželová J., Kintrová K., Šorfová V., Polášková V., Straka M., Vrba J. & Bojková J. 2022: Rapid macroinvertebrate colonisation in restored channelised streams contiguous with natural stream reaches. Hydrobiologia 849: 4135–4152. PDF

Bojková J., Čížková H., Kučerová A., Rádková V., Soldán T., Svidenský T. & Vrba J. 2015: Monitoring of the restored streams in the Vltavský Luh, Šumava National Park. Silva Gabreta 21: 73–79. PDF

Bojkova J., Rádková V. & Soldan T. 2015: Znovuzrození říčky Hučiny. Jeden z probíhajících revitalizačních projektů. Šumava 4(15): 12–13.

Bojková J., Bufková I., Rádková V., Soldán T. & Vrba J. 2017. Jak se žije v revitalizovaných potocích na Šumavě. Živa 2: 75–76. PDF


3. Monitoring diversity bezobratlých rašelinišť a horských povodí

Základní monitoring vodního hmyzu a zooplanktonu ve vztahu k podmínkám prostředí se zaměřuje na porovnání přirozených, narušených a revitalizovaných rašelinišť na Šumavě a výzkum biodiversity vrchovištních jezírek a aluviálních tůní s důrazem na vzácné, ohrožené a specializované druhy, které vyžadují ochranu. Podrobný výzkum dvou horských povodí v jádrové oblasti Šumavy, horní část Große Ohe a Vydry, se věnuje problematice vlivu acidifikace a vlastností povodí (především ve vztahu ke struktuře lesních porostů) na biodiversitu makrozoobentosu.

Vybrané publikace

Bojková J., Seifert L., Petruželová J., Šorfová V., Syrovátka V., Sroka P. & Polášková V. 2018: Species richness and composition of macroinvertebrate assemblages in the Bavarian Forest National Park: Preliminary results of the stream monitoring. Silva Gabreta 24: 171–211. PDF

As a part of the Cross-border Cooperation Operational Programme Czech Republic - Free State of Bavaria, we participate in Silva Gabreta Monitoring focused on national parks Šumava and Bavarian Forest, which were awarded with the "Transboundary Parks" certificate. The aim of the project is to create a functional infrastructure of transboundary monitoring network, and to conduct and evaluate a historically first cooperative biodiversity monitoring of forests, mires and waters in both national parks using shared modern methods. The acquired data will provide an important foundation for the next steps towards a union in nature conservation and management in the shared space of the Czech-Bavarian Šumava. New findings will also be utilised for responsible administration of the parks and tourism, as current research shows that visitors are increasingly interested in the lush nature in the centre part of the parks, which is the primary focus of this project. It will also provide numerous predictions for management optimisation concerning the transboundary region in the era of climate change, which we have already begun to experience.

Grant Project

The Silva Gabreta Monitoring - Realisation of transboundary monitoring of biodiversity and water regime. Cross-border Cooperation Operational Programme Czech Republic - Free State of Bavaria EÚS 2014–2020.

Team Members

Jindřiška Bojková, Vanda Šorfová, Jan Sychra, Vít Syrovátka, Jana Petruželová, Selma de Donnová, Eva Hanáková

Topics of interest studied in Šumava NP and Bavarian Forest NP


1. Long-term monitoring of lakes recovering from acidification

In cooperation with the Biology Centre CAS and the University of South Bohemia in České Budějovice, we focus on development of the environment, and benthic and planktonic communities in eight lakes in different stages of recovery from acidification. Currently, data from the time period 1999–2010 have been evaluated, while the research still continues.

Selected Publications

Petruželová J., Bojková J., Sychra J., Šorfová V., Polášková V. & Vrba J. 2022: Complex effects of acidification, habitat properties and fish stock on littoral macroinvertebrate assemblages in montane standing waters. Journal of Limnology 81: 2053. PDF

Šupina J., Bojková J. & Boukal D.S. 2022: Environmental stressors alter multiple determinants of individual reproductive output in the acid-tolerant mayfly Leptophlebia vespertinaEcological Entomology 47: 488–500. PDF

Vrba J., Bojková J., Chvojka P., Fott J., Kopáček J., Macek M., Nedbalová L., Papáček M., Rádková V., Sacherová V., Soldán T. & Šorf M. 2016: Constraints on the biological recovery of the Bohemian Forest lakes from acid stress. Freshwater Biology 61: 376–395. PDF

Soldán T., Bojková J., Vrba J., Bitušík P., Chvojka P., Papáček M., Peltanová J., Sychra J. & Tátosová J. 2012: Aquatic insects of the Bohemian Forest glacial lakes: Diversity, long-term changes, and influence of acidification. Silva Gabreta 18: 123–283. PDF


2. Monitoring the development of restored streams in the Vltavský luh

In cooperation with the Šumava National Park and the South Bohemian Faculty of Science in České Budějovice, we follow the colonisation and development of benthic assemblages in three previously channelised streams (Hučina, Jedlový a Žlebský brook), that were restored by re-creating their original watercourse, while the former channels were partially filled with soil. We are interested not only in the community succession, but also in the dynamics of mesohabitat development in restored channels, and the comparison between the restored and the regulated, but mostly renaturalised channels, and the surrounding freshwater habitats. The monitoring was initiated in 2013.

Selected Publications

de Donnová S., Petruželová J., Kintrová K., Šorfová V., Polášková V., Straka M., Vrba J. & Bojková J. 2022: Rapid macroinvertebrate colonisation in restored channelised streams contiguous with natural stream reaches. Hydrobiologia 849: 4135–4152. PDF

Bojková J., Čížková H., Kučerová A., Rádková V., Soldán T., Svidenský T. & Vrba J. 2015: Monitoring of the restored streams in the Vltavský Luh, Šumava National Park. Silva Gabreta 21: 73–79. PDF

Bojkova J., Rádková V. & Soldan T. 2015: Znovuzrození říčky Hučiny. Jeden z probíhajících revitalizačních projektů. Šumava 4(15): 12–13.

Bojková J., Bufková I., Rádková V., Soldán T. & Vrba J. 2017. Jak se žije v revitalizovaných potocích na Šumavě. Živa 2: 75–76. PDF


3. Invertebrate biodiversity monitoring of mires and mountain watersheds

Primary monitoring of aquatic insect and zooplankton in relation to environmental factors focuses on the comparison between natural, disturbed, and restored mires in Šumava, while biodiversity research of raised bog and alluvial pools emphasises rare, threatened, and specialised species in need of conservation. Detailed study of two mountain watersheds in the central part of Šumava, upper Große Ohe and Vydra river, addresses the issues of acidification and watershed properties (mostly regarding forest character) influencing macroinvertebrate biodiversity.

Selected Publications

Bojková J., Seifert L., Petruželová J., Šorfová V., Syrovátka V., Sroka P. & Polášková V. 2018: Species richness and composition of macroinvertebrate assemblages in the Bavarian Forest National Park: Preliminary results of the stream monitoring. Silva Gabreta 24: 171–211. PDF