logo-ecdyonurus
Pracovní skupina hydrobiologie
Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita
logo

Dlouhodobé změny toků a jejich bioty v České republice

Sladkovodní biotopy byly v průběhu minulého století silně zasaženy různými antropickými vlivy, které výrazně ovlivnily současný ekologický stav toků a také výskyt mnoha druhů vodních organismů. Díky existenci unikátních historických dat můžeme studovat změny ve společenstvech vodního hmyzu – především jepic, pošvatek a chrostíků – v průběhu uplynulých sta let.

Již od 90. let minulého století se zabýváme vyhodnocením změn taxonomické i funkční diverzity společenstev různých říčních biotopů. Studujeme, které vlastnosti druhů jsou výhodné pro přežívání v suboptimálních podmínkách, a také plasticitu životních cyklů, přežívání a plodnost jedinců v různých podmínkách prostředí.

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. v Brně se věnujeme problematice dlouhodobých změn ve struktuře makrozoobentosu na člověkem minimálně ovlivněných lokalitách (tzv. referenčních). Podílíme se také na vývoji veřejného webového portálu RIVERCHANGE sloužícího k vyhodnocení dlouhodobých změn vodního prostředí, včetně vlivu klimatických změn, a hlavních skupin bioty na referenčních lokalitách.

Grantové projekty

Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW (Monitoring of long-term changes in biological diversity of running waters during climate change: design, realisation and implementation into the public information system ARROW), Norway Grants, 2015–2017

Složení a struktura taxocenóz pošvatek (Plecoptera): změny diverzity, nároků a rozšíření jednotlivých druhů po 50 letech (Spatio-temporal patterns of Plecoptera taxocoenoses: changes in diversity, species requirements and distribution after 50 years), Grantová agentura České republiky, P505/10/P302, 2010–2012

Ephemeroptera a Plecoptera: modelové skupiny pro vyhodnocení dlouhodobých environmentálních změn vodních biotopů (Ephemeroptera and Plecoptera: model groups to determine environmental long-term changes of aquatic biotopes), Grantová agentura České republiky, 206/06/1133, 2006–2008

Bioindikace globálních a regionálních změn prostředí na základě populační dynamiky vodního hmyzu (Ephemeroptera, Plecoptera), Grantová agentura České republiky, 204/94/1474, 1994–1996.

Lidé zapojení do projektů

Jindřiška Bojková, Vanda Šorfová, Marek Polášek, Vendula Polášková, Petr Pařil, Světlana Zahrádková, Selma de Donnová

Vybrané publikace

Šupina J., Bojková J. & Boukal D.S. 2020: Warming erodes individual-level variability in life history responses to predation risk in larvae of the mayfly Cloeon dipterumFreshwater Biology 65: 2211–2223. PDF

Zedková B., Rádková V., Bojková J., Soldán T. & Zahrádková S. 2015: Mayflies (Ephemeroptera) as indicators of environmental changes in the past five decades: a case study from the Morava and Odra River Basins (Czech Republic). Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 25: 622–638. PDF

Bojková J., Rádková V., Soldán T. & Zahrádková S. 2014: Trends in species diversity of lotic stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic over five decades. Insect Conservation and Diversity 7: 252–262. PDF

Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. 2014: Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie. Živa 5: 215–218. PDF

Bojková J. & Soldán T. 2013: Stoneflies (Plecoptera) of the Czech Republic: species checklist, distribution and protection status. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 53: 443–484. PDF

Bojková J., Komprdová K., Soldán T. & Zahrádková S. 2012: Species loss of stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic during the 20 th century. Freshwater Biology 57: 2550–2567. PDF

Zahrádková S., Soldán T., Bojková J., Helešic J., Janovská H. & Sroka P., 2009: Distribution and biology of mayflies (Ephemeroptera) of the Czech Republic: present status and perspectives. Aquatic Insects 31(suppl. 1): 629–652. PDF

Soldán T., Zahrádková S., Helešic J., Dušek L. & Landa V. 1998: Distributional and quantitative patterns of Ephemeroptera and Plecoptera in the Czech Republic: A possibility of detection of long-term changes of aquatic biotopes. Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis 98: 1–305.

During the last century, freshwater ecosystems have been severely impacted by various anthropogenic stresses that considerably affected ecological status of rivers and streams, as well as the occurrence of many aquatic species therein. Owing to the existence of unique historical data, we are able to study changes in aquatic insect assemblages, mainly mayflies, stoneflies and caddisflies, throughout the last hundred years.

Since the 1990s, we have been exploring and evaluating changes in taxonomic and functional diversity of assemblages in diverse riverine habitats. We study which species traits are beneficial for survival in suboptimal conditions, plasticity of life cycles, survival, and fecundity of individuals in different environmental conditions.

In cooperation with T. G. M. Water Research Institute in Brno, we focus on long-term changes in the structure of macroinvertebrate assemblages in near-natural (reference) streams, that are almost unaffected by human pressures. Moreover, we participate in the development of public web portal RIVERCHANGE, which serves as an evaluation tool to assess long-term changes in aquatic environment, including the effect of climate change, and main taxonomic groups at reference sites.

Grant Projects

Monitoring of long-term changes in biological diversity of running waters during climate change: design, realisation and implementation into the public information system ARROW, Norway Grants, 2015–2017

Spatio-temporal patterns of Plecoptera taxocoenoses: changes in diversity, species requirements and distribution after 50 years, The Czech Science Foundation, P505/10/P302, 2010–2012

Ephemeroptera and Plecoptera: model groups to determine environmental long-term changes of aquatic biotopes, The Czech Science Foundation, 206/06/1133, 2006–2008

Bioindication of regional and global environmental changes on the basis of population dynamic of aquatic insect (Ephemeroptera, Plecoptera), The Czech Science Foundation, 204/94/1474, 1994–1996

Team Members

Jindřiška Bojková, Vanda Šorfová, Marek Polášek, Vendula Polášková, Petr Pařil, Světlana Zahrádková, Selma de Donnová

Selected Publications

Šupina J., Bojková J. & Boukal D.S. 2020: Warming erodes individual-level variability in life history responses to predation risk in larvae of the mayfly Cloeon dipterumFreshwater Biology 65: 2211–2223. PDF

Zedková B., Rádková V., Bojková J., Soldán T. & Zahrádková S. 2015: Mayflies (Ephemeroptera) as indicators of environmental changes in the past five decades: a case study from the Morava and Odra River Basins (Czech Republic). Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 25: 622–638. PDF

Bojková J., Rádková V., Soldán T. & Zahrádková S. 2014: Trends in species diversity of lotic stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic over five decades. Insect Conservation and Diversity 7: 252–262. PDF

Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. 2014: Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie. Živa 5: 215–218. PDF

Bojková J. & Soldán T. 2013: Stoneflies (Plecoptera) of the Czech Republic: species checklist, distribution and protection status. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 53: 443–484. PDF

Bojková J., Komprdová K., Soldán T. & Zahrádková S. 2012: Species loss of stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic during the 20 th century. Freshwater Biology 57: 2550–2567. PDF

Zahrádková S., Soldán T., Bojková J., Helešic J., Janovská H. & Sroka P., 2009: Distribution and biology of mayflies (Ephemeroptera) of the Czech Republic: present status and perspectives. Aquatic Insects 31(suppl. 1): 629–652. PDF

Soldán T., Zahrádková S., Helešic J., Dušek L. & Landa V. 1998: Distributional and quantitative patterns of Ephemeroptera and Plecoptera in the Czech Republic: A possibility of detection of long-term changes of aquatic biotopes. Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis 98: 1–305.