logo
Pracovní skupina hydrobiologie
Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Dlouhodobé změny toků a jejich bioty v České republice

Sladkovodní biotopy byly v průběhu minulého století silně zasaženy různými antropickými vlivy, které výrazně ovlivnily současný ekologický stav toků a také výskyt mnoha druhů vodních organismů. Díky existenci unikátních historických dat můžeme studovat změny ve společenstvech vodního hmyzu – především jepic, pošvatek a chrostíků – v průběhu uplynulých sta let.

Již od 90. let minulého století se zabýváme vyhodnocením změn taxonomické i funkční diverzity společenstev různých říčních biotopů. Studujeme, které vlastnosti druhů jsou výhodné pro přežívání v suboptimálních podmínkách, a také plasticitu životních cyklů, přežívání a plodnost jedinců v různých podmínkách prostředí.

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. v Brně se věnujeme problematice dlouhodobých změn ve struktuře makrozoobentosu na člověkem minimálně ovlivněných lokalitách (tzv. referenčních). Podílíme se také na vývoji veřejného webového portálu RIVERCHANGE sloužícího k vyhodnocení dlouhodobých změn vodního prostředí, včetně vlivu klimatických změn, a hlavních skupin bioty na referenčních lokalitách.

Grantové projekty

Klimaticky podmíněná homogenizace vodních bezobratlých testovaná na třech modelových systémech a historických datech (Climatically promoted homogenization of aquatic invertebrates tested on three model lotic systems and historical data), Grantová agentura České republiky, 20-17305S, 2020–2022

Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW (Monitoring of long-term changes in biological diversity of running waters during climate change: design, realisation and implementation into the public information system ARROW), Norway Grants, 2015–2017

Složení a struktura taxocenóz pošvatek (Plecoptera): změny diverzity, nároků a rozšíření jednotlivých druhů po 50 letech (Spatio-temporal patterns of Plecoptera taxocoenoses: changes in diversity, species requirements and distribution after 50 years), Grantová agentura České republiky, P505/10/P302, 2010–2012

Ephemeroptera a Plecoptera: modelové skupiny pro vyhodnocení dlouhodobých environmentálních změn vodních biotopů (Ephemeroptera and Plecoptera: model groups to determine environmental long-term changes of aquatic biotopes), Grantová agentura České republiky, 206/06/1133, 2006–2008

Bioindikace globálních a regionálních změn prostředí na základě populační dynamiky vodního hmyzu (Ephemeroptera, Plecoptera), Grantová agentura České republiky, 204/94/1474, 1994–1996.

Lidé zapojení do projektů

Jindřiška Bojková, Vanda Šorfová, Marek Polášek, Vendula Polášková, Petr Pařil, Světlana Zahrádková, Jan Helešic

Vybrané publikace

Soldán T., Zahrádková S., Helešic J., Dušek L. & Landa V. 1998: Distributional and quantitative patterns of Ephemeroptera and Plecoptera in the Czech Republic: A possibility of detection of long-term changes of aquatic biotopes. Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis 98: 1–305.

Bojková J., Komprdová K., Soldán T. & Zahrádková S. 2012: Species loss of stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic during the 20 th century. Freshwater Biology 57: 2550–2567.

Bojková J., Rádková V., Soldán T. & Zahrádková S. 2014: Trends in species diversity of lotic stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic over five decades. Insect Conservation and Diversity 7: 252–262.

Bojková J. & Soldán T. 2013: Stoneflies (Plecoptera) of the Czech Republic: species checklist, distribution and protection status. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 53: 443–484.

Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. 2014: Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie. Živa 5: 215–218. PDF

Zahrádková S., Soldán T., Bojková J., Helešic J., Janovská H. & Sroka P., 2009: Distribution and biology of mayflies (Ephemeroptera) of the Czech Republic: present status and perspectives. Aquatic Insects 31(suppl. 1): 629–652.

Zedková B., Rádková V., Bojková J., Soldán T. & Zahrádková S. 2015: Mayflies Ephemeroptera) as indicators of environmental changes in the past five decades: a case study from the Morava and Odra River Basins (Czech Republic). Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 25: 622–638.

Sladkovodní biotopy byly v průběhu minulého století silně zasaženy různými antropickými vlivy, které výrazně ovlivnily současný ekologický stav toků a také výskyt mnoha druhů vodních organismů. Díky existenci unikátních historických dat můžeme studovat změny ve společenstvech vodního hmyzu - především jepic, pošvatek a chrostíků - v průběhu uplynulých sta let.

Již od 90. let minulého století se zabýváme vyhodnocením změn taxonomické i funkční diverzity společenstev různých říčních biotopů. Studujeme, které vlastnosti druhů (species traits) jsou výhodné pro přežívání v suboptimálních podmínkách, a také plasticitu životních cyklů, přežívání a plodnost jedinců v různých podmínkách prostředí.

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. v Brně se věnujeme problematice dlouhodobých změn ve struktuře makrozoobentosu na člověkem minimálně ovlivněných lokalitách (tzv. referenčních). Podílíme se také na vývoji veřejného webového portálu Riverchange sloužícího k vyhodnocení dlouhodobých změn vodního prostředí, včetně vlivu klimatických změn, a hlavních skupin bioty na referenčních lokalitách.

Grantové projekty

Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW (Monitoring of long-term changes in biological diversity of running waters during climate change: design, realisation and implementation into the public information system ARROW), Norway Grants, 2015–2017

Složení a struktura taxocenóz pošvatek (Plecoptera): změny diverzity, nároků a rozšíření jednotlivých druhů po 50 letech (Spatio-temporal patterns of Plecoptera taxocoenoses: changes in diversity, species requirements and distribution after 50 years), Grantová agentura České republiky, P505/10/P302, 2010–2012

Ephemeroptera a Plecoptera: modelové skupiny pro vyhodnocení dlouhodobých environmentálních změn vodních biotopů (Ephemeroptera and Plecoptera: model groups to determine environmental long-term changes of aquatic biotopes), Grantová agentura České republiky, 206/06/1133, 2006–2008

Bioindikace globálních a regionálních změn prostředí na základě populační dynamiky vodního hmyzu (Ephemeroptera, Plecoptera), Grantová agentura České republiky, 204/94/1474, 1994–1996.

Lidé zapojení do projektů

Světlana Zahrádková, Jan Helešic, Jindřiška Bojková, Vanda Šorfová, Marek Polášek, Vendula Polášková, Petr Pařil

Vybrané publikace

Soldán T., Zahrádková S., Helešic J., Dušek L. & Landa V. 1998: Distributional and quantitative patterns of Ephemeroptera and Plecoptera in the Czech Republic: A possibility of detection of long-term changes of aquatic biotopes. Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, 98, 1–305.

Bojková J., Komprdová K., Soldán T. & Zahrádková S. 2012: Species loss of stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic during the 20 th century. Freshwater Biology, 57: 2550–2567.

Bojková J., Rádková V., Soldán T. & Zahrádková S. 2014: Trends in species diversity of lotic stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic over five decades. Insect Conservation and Diversity, 7: 252–262.

Bojková J. & Soldán T. 2013: Stoneflies (Plecoptera) of the Czech Republic: species checklist, distribution and protection status. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 53: 443–484.

Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. 2014: Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie. Živa, 5: 215–218.

Zahrádková S., Soldán T., Bojková J., Helešic J., Janovská H. & Sroka P., 2009: Distribution and biology of mayflies (Ephemeroptera) of the Czech Republic: present status and perspectives. Aquatic Insects, 31(suppl. 1): 629–652.

Zedková B., Rádková V., Bojková J., Soldán T. & Zahrádková S. 2015: Mayflies Ephemeroptera) as indicators of environmental changes in the past five decades: a case study from the Morava and Odra River Basins (Czech Republic). Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 25: 622–638.