logo
Pracovní skupina hydrobiologie
Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vodní bezobratlí prameništních slatinišť Západních Karpat

Prameništní slatiniště jsou cenné mokřadní biotopy, které hostí specifickou faunu i flóru. Není jich mnoho a ta nynější jsou navíc ohrožena lidskou činností a změnami klimatu. Slatiniště Západních Karpat jsou řídce roztroušena na úbočí hor a kopců, kde na nich díky rozmanitosti geologického podloží pozorujeme unikátní gradient minerální bohatosti. Již 10 let zde intenzivně zkoumáme vliv podmínek prostředí, zejména onoho minerálně-trofického gradientu, na různé skupiny vodních bezobratlých. Podstatnou roli při formování společenstev hrají rovněž kolonizační procesy, to díky vzájemné izolovanosti a různému stáří jednotlivých slatiništních lokalit. Testujeme, do jaké míry se na utváření společenstev podepisuje způsob šíření druhů a jejich specializace na slatiništní stanoviště.

V poslední době se zaměřujeme i na studium distribuce vodních bezobratlých v malém měřítku, na kterém vystupuje do popředí rozmanitost prostředí i vliv biotických vztahů. Slatiniště totiž mnohdy vykazují značnou prostorovou heterogenitu, jež umožňuje koexistenci mnoha druhů na jedné lokalitě, které tak mají možnost spolu interagovat. Abychom objasnili mechanizmy koexistence, zkoumáme ekologické niky jednotlivých druhů, jejich prostorovou, případně časovou segregaci a dokumentujeme konkrétní případy kompetice a predace mezi slatiništními druhy.

Grantové projekty

Klimaticky podmíněná homogenizace vodních bezobratlých testovaná na třech modelových systémech a historických datech (Climatically promoted homogenization of aquatic invertebrates tested on three model lotic systems and historical data), Grantová agentura České republiky, 20-17305S, 2020–2022

Koexistence vodních bezobratlých na prameništních slatiništích: úloha abiotické heterogenity a biotických interakcí na regionální a lokální škále (The coexistence of aquatic invertebrates in spring fens: the role of abiotic heterogeneity and biotic interactions at regional and local scale), Grantová agentura České republiky, 16-03881S, 2016–2018

Kroužkovci izolovaných mikro-mokřadů: od vody až po půdu (Annelids of isolated micro-wetlands: from water to soil), Grantová agentura České republiky, 15-15548S, 2015–2017

Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých v izolovaných prameništních slatiništích (The role of species sorting and dispersal in structuring the aquatic invertebrate assemblages of isolated spring fens), Grantová agentura České republiky, P505/11/0779, 2011–2013

Lidé zapojení do projektů

Michal Horsák, Marie Zhai, Jana Schenková, Jindřiška Bojková, Vít Syrovátka, Vendula Polášková, Vanda Šorfová, Dana Klímová Hřívová, David Výravský, Martina Bílková

Vybrané publikace

Horsák M., Polášková V., Zhai M., Bojková J., Syrovátka V., Šorfová V., Schenková J., Polášek M., Peterka T. & Hájek M. 2018: Spring-fen habitat islands in a warming climate: Partitioning the effects of mesoclimate air and water temperature on aquatic and terrestrial biota. Science of the Total Environment 634: 355–365.

Horsák M., Rádková V., Syrovátka V., Bojková J., Křoupalová V., Schenková J. & Zajacová J. 2015: Drivers of aquatic macroinvertebrate richness in spring fens in relation to habitat specialization and dispersal mode. Journal of Biogeography 42: 2112–2121.

Omelková M., Syrovátka V., Křoupalová V., Rádková V., Bojková J., Horsák M., Zhai M. & Helešic J. 2013: Dipteran assemblages of spring fens closely follow the gradient of groundwater mineral richness. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 70: 689–700.

Rádková V., Bojková J., Křoupalová V., Schenková J., Syrovátka V. & Horsák M. 2014: The role of dispersal mode and habitat specialisation in metacommunity structuring of aquatic macroinvertebrates in isolated spring fens. Freshwater Biology 59: 2256–2267.

Rádková V., Polášková V., Bojková J., Syrovátka V. & Horsák M. 2017: Environmental filtering of aquatic insects in spring fens: patterns of species-specific responses related to specialist-generalist categorization. Hydrobiologia 797: 159–170.

Rádková V., Syrovátka V., Bojková J., Schenková J., Křoupalová V. & Horsák M. 2014: The importance of species replacement and richness differences in small-scale diversity patterns of aquatic macroinvertebrates in spring fens. Limnologica 47: 52–61.

Schenková J., Bílková M. & Horsák M. 2016: The response of Clitellata (Annelida) to environmental gradients in spring fens. Limnologica 57: 73–82.

Schenková J., Bílková M., Polášková J., Horsák M. & Schlaghamerský J. 2018: Variation of Clitellata (Annelida) assemblages related to water saturation in groundwater-dependent wetlands. Hydrobiologia 823: 49–65.

Syrovátka V., Zhai M., Bojková J., Šorfová V. & Horsák M. 2020: Native Gammarus fossarum affects species composition of macroinvertebrate communities: evidence from laboratory, field enclosures, and natural habitat. Aquatic Ecology 54: 505–518.

Zhai M., Hřívová D. & Peterka T. 2015: The harpacticoid assemblages (Copepoda: Harpacticoida) in the Western Carpathian spring fens in relation to environmental variablesand habitat age. Limnologica 53: 84–94.

Zhai M., Nováček O., Výravský D., Bojková J. & Helešic J. 2015: Environmental and spatial control of ostracod assemblages in the Western Carpathian spring fens. Hydrobiologia 745: 225–239.

Zhai M., Syrovátka V., Bojková J., Šorfová V., Polášková V., Schenková J. & Horsák M. 2020: Does predator abundance influence species diversity of equilibrium macroinvertebrate assemblages in spring fens? Freshwater Biology 65: 987–998.

Obhájené disertační práce

Rádková V. 2016. The influence of environmental variables and dispersal abilities on distribution of aquatic macroinvertebrate larvae in isolated spring fens.

Křoupalová V. 2014. Prostorová distribuce vodních bezobratlých krenálních stanovišť: variabilita a ekologické vztahy na malé škále.

Omelková M. 2012. Druhová skladba a ekologie dvoukřídlých (Diptera) na prameništních slatiništích, se zřetelem na vybrané taxonomické problémy čeledi koutulovití (Psychodidae).

Bojková J. 2009. Variabilita makrozoobentosu podél minerálně trofického gradientu prameništních slatinišť.

Obhájené diplomové práce

Havlík T. 2017. Vliv disperze na strukturu společenstev vodních brouků (Coleoptera) izolovaných slatinišť.

Výravský D. 2016. Mikrodistribuce lasturnatek (Ostracoda) na heterogenním prameništním slatiništi.

Zajacová J. 2016. Druhová variabilita chrostíků (Trichoptera) na slatiništích ve vztahu ke společenstvům okolních potoků.

Bílková M. 2014. Geografická a ekologická variabilita opaskovců (Clitellata) prameništních slatinišť v Západních Karpatech.

Doležalová S. 2014. Taxocenózy plazivek (Copepoda: Harpacticoida) vybraných potoků Bílých Karpat: vliv mesohabitatu.

Hřívová D. 2014. Taxocenózy plazivek (Copepoda: Harpacticoida) na prameništních slatiništích Západních Karpat.

Rádková V. 2011. Makrozoobentos pramenných stružek slatinišť moravsko-slovenského pomezí.

Nováček O. 2010. Struktura a složení taxocenóz lasturnatek (Ostracoda) podél gradientu minerální bohatosti prameništních slatinišť.

Křoupalová V. 2008. Prostorová variabilita makrozoobentosu: srovnání dvou minerálně odlišných pramenišť.

Prameništní slatiniště jsou cenné mokřadní biotopy, které hostí specifickou faunu i flóru. Není jich mnoho a ta nynější jsou navíc ohrožena lidskou činností a změnami klimatu. Slatiniště Západních Karpat jsou řídce roztroušena na úbočí hor a kopců, kde na nich díky rozmanitosti geologického podloží pozorujeme unikátní gradient minerální bohatosti. Již 10 let zde intenzivně zkoumáme vliv podmínek prostředí, zejména onoho minerálně-trofického gradientu, na různé skupiny vodních bezobratlých. Podstatnou roli při formování společenstev hrají rovněž kolonizační procesy, to díky vzájemné izolovanosti a různému stáří jednotlivých slatiništních lokalit. Testujeme, do jaké míry se na utváření společenstev podepisuje způsob šíření druhů a jejich specializace na slatiništní stanoviště.

V poslední době se zaměřujeme i na studium distribuce vodních bezobratlých v malém měřítku, na kterém vystupuje do popředí rozmanitost prostředí i vliv biotických vztahů. Slatiniště totiž mnohdy vykazují značnou prostorovou heterogenitu, jež umožňuje koexistenci mnoha druhů na jedné lokalitě, které tak mají možnost spolu interagovat. Abychom objasnili mechanizmy koexistence, zkoumáme ekologické niky jednotlivých druhů, jejich prostorovou, případně časovou segregaci a dokumentujeme konkrétní případy kompetice a predace mezi slatiništními druhy.

Grantové projekty

Koexistence vodních bezobratlých na prameništních slatiništích: úloha abiotické heterogenity a biotických interakcí na regionální a lokální škále (The coexistence of aquatic invertebrates in spring fens: the role of abiotic heterogeneity and biotic interactions at regional and local scale), Grantová agentura České republiky, 16-03881S, 2016–2018

Kroužkovci izolovaných mikro-mokřadů: od vody až po půdu (Annelids of isolated micro-wetlands: from water to soil), Grantová agentura České republiky, 15-15548S, 2015–2017

Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých v izolovaných prameništních slatiništích (The role of species sorting and dispersal in structuring the aquatic invertebrate assemblages of isolated spring fens), Grantová agentura České republiky, P505/11/0779, 2011–2013

Lidé zapojení do projektů

Michal Horsák, Marie Zhai, Jana Schenková, Jindřiška Bojková, Vít Syrovátka, Vendula Polášková, Vanda Šorfová, Dana Klímová Hřívová, David Výravský, Martina Bílková

Vybrané publikace

Horsák M., Polášková V., Zhai M., Bojková J., Syrovátka V., Šorfová V., Schenková J., Polášek M., Peterka T. & Hájek M. 2018. Spring-fen habitat islands in a warming climate: Partitioning the effects of mesoclimate air and water temperature on aquatic and terrestrial biota. Science of the Total Environment, 634 : 355–365.

Horsák M., Rádková V., Syrovátka V., Bojková J., Křoupalová V., Schenková J. & Zajacová J. 2015. Drivers of aquatic macroinvertebrate richness in spring fens in relation to habitat specialization and dispersal mode. Journal of Biogeography, 42 : 2112–2121.

Omelková M., Syrovátka V., Křoupalová V., Rádková V., Bojková J., Horsák M., Zhai M. & Helešic J. 2013. Dipteran assemblages of spring fens closely follow the gradient of groundwater mineral richness. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 70: 689–700.

Rádková V., Bojková J., Křoupalová V., Schenková J., Syrovátka V. & Horsák M. 2014. The role of dispersal mode and habitat specialisation in metacommunity structuring of aquatic macroinvertebrates in isolated spring fens. Freshwater Biology, 59 : 2256–2267.

Rádková V., Polášková V., Bojková J., Syrovátka V. & Horsák M. 2017. Environmental filtering of aquatic insects in spring fens: patterns of species-specific responses related to specialist-generalist categorization. Hydrobiologia, 797: 159–170.

Rádková V., Syrovátka V., Bojková J., Schenková J., Křoupalová V. & Horsák M. 2014. The importance of species replacement and richness differences in small-scale diversity patterns of aquatic macroinvertebrates in spring fens. Limnologica, 47: 52–61.

Schenková J., Bílková M. & Horsák M. 2016. The response of Clitellata (Annelida) to environmental gradients in spring fens. Limnologica, 57: 73–82.

Schenková J., Bílková M., Polášková J., Horsák M. & Schlaghamerský J. 2018. Variation of Clitellata (Annelida) assemblages related to water saturation in groundwater-dependent wetlands. Hydrobiologia, 823: 49–65.

Zhai M., Hřívová D. & Peterka T. 2015. The harpacticoid assemblages (Copepoda: Harpacticoida) in the Western Carpathian spring fens in relation to environmental variablesand habitat age. Limnologica, 53: 84–94.

Zhai M., Nováček O., Výravský D., Bojková J. & Helešic J. 2015. Environmental and spatial control of ostracod assemblages in the Western Carpathian spring fens. Hydrobiologia, 745: 225–239.

Obhájené disertační a diplomové práce

Rádková V. 2016. The influence of environmental variables and dispersal abilities on distribution of aquatic macroinvertebrate larvae in isolated spring fens. Disertační práce.

Křoupalová V. 2014. Prostorová distribuce vodních bezobratlých krenálních stanovišť: variabilita a ekologické vztahy na malé škále. Disertační práce.

Omelková M. 2012. Druhová skladba a ekologie dvoukřídlých (Diptera) na prameništních slatiništích, se zřetelem na vybrané taxonomické problémy čeledi koutulovití (Psychodidae). Disertační práce.

Bojková J. 2009. Variabilita makrozoobentosu podél minerálně trofického gradientu prameništních slatinišť. Disertační práce.

Havlík T. 2017. Vliv disperze na strukturu společenstev vodních brouků (Coleoptera) izolovaných slatinišť. Diplomová práce.

Výravský D. 2016. Mikrodistribuce lasturnatek (Ostracoda) na heterogenním prameništním slatiništi. Diplomová práce.

Zajacová J. 2016. Druhová variabilita chrostíků (Trichoptera) na slatiništích ve vztahu ke společenstvům okolních potoků. Diplomová práce.

Bílková M. 2014. Geografická a ekologická variabilita opaskovců (Clitellata) prameništních slatinišť v Západních Karpatech. Diplomová práce.

Doležalová S. 2014. Taxocenózy plazivek (Copepoda: Harpacticoida) vybraných potoků Bílých Karpat: vliv mesohabitatu. Diplomová práce.

Hřívová D. 2014. Taxocenózy plazivek (Copepoda: Harpacticoida) na prameništních slatiništích Západních Karpat. Diplomová práce.

Rádková V. 2011. Makrozoobentos pramenných stružek slatinišť moravsko-slovenského pomezí. Diplomová práce.

Nováček O. 2010. Struktura a složení taxocenóz lasturnatek (Ostracoda) podél gradientu minerální bohatosti prameništních slatinišť. Diplomová práce.

Křoupalová V. 2008. Prostorová variabilita makrozoobentosu: srovnání dvou minerálně odlišných pramenišť. Diplomová práce.