logo-ecdyonurus
Pracovní skupina hydrobiologie
Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita
logo

Vodní bezobratlí prameništních slatinišť Západních Karpat

Prameništní slatiniště jsou cenné mokřadní biotopy, které hostí specifickou faunu i flóru. Není jich mnoho a ta nynější jsou navíc ohrožena lidskou činností a změnami klimatu. Slatiniště Západních Karpat jsou řídce roztroušena na úbočí hor a kopců, kde na nich díky rozmanitosti geologického podloží pozorujeme unikátní gradient minerální bohatosti. Již 10 let zde intenzivně zkoumáme vliv podmínek prostředí, zejména onoho minerálně-trofického gradientu, na různé skupiny vodních bezobratlých. Podstatnou roli při formování společenstev hrají rovněž kolonizační procesy, to díky vzájemné izolovanosti a různému stáří jednotlivých slatiništních lokalit. Testujeme, do jaké míry se na utváření společenstev podepisuje způsob šíření druhů a jejich specializace na slatiništní stanoviště.

V poslední době se zaměřujeme i na studium distribuce vodních bezobratlých v malém měřítku, na kterém vystupuje do popředí rozmanitost prostředí i vliv biotických vztahů. Slatiniště totiž mnohdy vykazují značnou prostorovou heterogenitu, jež umožňuje koexistenci mnoha druhů na jedné lokalitě, které tak mají možnost spolu interagovat. Abychom objasnili mechanizmy koexistence, zkoumáme ekologické niky jednotlivých druhů, jejich prostorovou, případně časovou segregaci a dokumentujeme konkrétní případy kompetice a predace mezi slatiništními druhy.

Grantové projekty

Klimaticky podmíněná homogenizace vodních bezobratlých testovaná na třech modelových systémech a historických datech (Climatically promoted homogenization of aquatic invertebrates tested on three model lotic systems and historical data), Grantová agentura České republiky, 20-17305S, 2020–2022

Koexistence vodních bezobratlých na prameništních slatiništích: úloha abiotické heterogenity a biotických interakcí na regionální a lokální škále (The coexistence of aquatic invertebrates in spring fens: the role of abiotic heterogeneity and biotic interactions at regional and local scale), Grantová agentura České republiky, 16-03881S, 2016–2018

Kroužkovci izolovaných mikro-mokřadů: od vody až po půdu (Annelids of isolated micro-wetlands: from water to soil), Grantová agentura České republiky, 15-15548S, 2015–2017

Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých v izolovaných prameništních slatiništích (The role of species sorting and dispersal in structuring the aquatic invertebrate assemblages of isolated spring fens), Grantová agentura České republiky, P505/11/0779, 2011–2013

Lidé zapojení do projektů

Michal Horsák, Marie Zhai, Jana Schenková, Jindřiška Bojková, Vít Syrovátka, Vendula Polášková, Vanda Šorfová, Dana Klímová Hřívová, David Výravský, Martina Bílková

Vybrané publikace

Šorfová V., Poláková M., Bojková J., Polášková V., Schenková J., Horsák M. 2022: Environmental heterogeneity, dispersal mode and habitat specialisation modify within‐site beta diversity of spring macroinvertebrates. International Review of Hydrobiology 107: 145–153. PDF

Syrovátka V., Zhai M., Bojková J., Šorfová V. & Horsák M. 2020: Native Gammarus fossarum affects species composition of macroinvertebrate communities: evidence from laboratory, field enclosures, and natural habitat. Aquatic Ecology 54: 505–518. PDF

Zhai M., Syrovátka V., Bojková J., Šorfová V., Polášková V., Schenková J. & Horsák M. 2020: Does predator abundance influence species diversity of equilibrium macroinvertebrate assemblages in spring fens? Freshwater Biology 65: 987–998. PDF

Horsák M., Polášková V., Zhai M., Bojková J., Syrovátka V., Šorfová V., Schenková J., Polášek M., Peterka T. & Hájek M. 2018: Spring-fen habitat islands in a warming climate: Partitioning the effects of mesoclimate air and water temperature on aquatic and terrestrial biota. Science of the Total Environment 634: 355–365. PDF

Schenková J., Bílková M., Polášková J., Horsák M. & Schlaghamerský J. 2018: Variation of Clitellata (Annelida) assemblages related to water saturation in groundwater-dependent wetlands. Hydrobiologia 823: 49–65. PDF

Rádková V., Polášková V., Bojková J., Syrovátka V. & Horsák M. 2017: Environmental filtering of aquatic insects in spring fens: patterns of species-specific responses related to specialist-generalist categorization. Hydrobiologia 797: 159–170. PDF

Schenková J., Bílková M. & Horsák M. 2016: The response of Clitellata (Annelida) to environmental gradients in spring fens. Limnologica 57: 73–82. PDF

Horsák M., Rádková V., Syrovátka V., Bojková J., Křoupalová V., Schenková J. & Zajacová J. 2015: Drivers of aquatic macroinvertebrate richness in spring fens in relation to habitat specialization and dispersal mode. Journal of Biogeography 42: 2112–2121. PDF

Zhai M., Hřívová D. & Peterka T. 2015: The harpacticoid assemblages (Copepoda: Harpacticoida) in the Western Carpathian spring fens in relation to environmental variablesand habitat age. Limnologica 53: 84–94. PDF

Zhai M., Nováček O., Výravský D., Bojková J. & Helešic J. 2015: Environmental and spatial control of ostracod assemblages in the Western Carpathian spring fens. Hydrobiologia 745: 225–239. PDF

Rádková V., Bojková J., Křoupalová V., Schenková J., Syrovátka V. & Horsák M. 2014: The role of dispersal mode and habitat specialisation in metacommunity structuring of aquatic macroinvertebrates in isolated spring fens. Freshwater Biology 59: 2256–2267. PDF

Rádková V., Syrovátka V., Bojková J., Schenková J., Křoupalová V. & Horsák M. 2014: The importance of species replacement and richness differences in small-scale diversity patterns of aquatic macroinvertebrates in spring fens. Limnologica 47: 52–61. PDF

Omelková M., Syrovátka V., Křoupalová V., Rádková V., Bojková J., Horsák M., Zhai M. & Helešic J. 2013: Dipteran assemblages of spring fens closely follow the gradient of groundwater mineral richness. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 70: 689–700. PDF

Obhájené disertační práce

Rádková V. 2016. The influence of environmental variables and dispersal abilities on distribution of aquatic macroinvertebrate larvae in isolated spring fens.

Křoupalová V. 2014. Prostorová distribuce vodních bezobratlých krenálních stanovišť: variabilita a ekologické vztahy na malé škále.

Omelková M. 2012. Druhová skladba a ekologie dvoukřídlých (Diptera) na prameništních slatiništích, se zřetelem na vybrané taxonomické problémy čeledi koutulovití (Psychodidae).

Bojková J. 2009. Variabilita makrozoobentosu podél minerálně trofického gradientu prameništních slatinišť.

Obhájené diplomové práce

Ševčíková Z. 2023. Vliv biotických a abiotických proměnných na mikrodistribuci společenstva lasturnatek (Ostracoda)

Havlík T. 2017. Vliv disperze na strukturu společenstev vodních brouků (Coleoptera) izolovaných slatinišť.

Výravský D. 2016. Mikrodistribuce lasturnatek (Ostracoda) na heterogenním prameništním slatiništi.

Zajacová J. 2016. Druhová variabilita chrostíků (Trichoptera) na slatiništích ve vztahu ke společenstvům okolních potoků.

Bílková M. 2014. Geografická a ekologická variabilita opaskovců (Clitellata) prameništních slatinišť v Západních Karpatech.

Doležalová S. 2014. Taxocenózy plazivek (Copepoda: Harpacticoida) vybraných potoků Bílých Karpat: vliv mesohabitatu.

Hřívová D. 2014. Taxocenózy plazivek (Copepoda: Harpacticoida) na prameništních slatiništích Západních Karpat.

Rádková V. 2011. Makrozoobentos pramenných stružek slatinišť moravsko-slovenského pomezí.

Nováček O. 2010. Struktura a složení taxocenóz lasturnatek (Ostracoda) podél gradientu minerální bohatosti prameništních slatinišť.

Křoupalová V. 2008. Prostorová variabilita makrozoobentosu: srovnání dvou minerálně odlišných pramenišť.

Spring fens are valuable wetland habitats accommodating specific fauna and flora. Besides the fact that they are presently rather rare, they are threatened by human activities and climate change. Western Carpathian spring fens are scattered across the foothills, where we can, due to the great variability of bedrock geology, explore the unique gradient of mineral richness. For the last 10 years, we have been intensively studying the influence of environmental variables, mainly the mineral-trophic gradient, on various groups of aquatic invertebrates. Due to isolation and different ages of individual spring fen sites, colonisation processes play a vital role in the community formation. We analyse to what extent is the community formation shaped by dispersal strategies of the particular taxa and their specialisation to spring fen habitats.

Recently, we began to focus on small-scale distribution of aquatic invertebrates, which highlight the effect of habitat heterogeneity and biotic relationships. Spring fens are characterised by high spatial heterogeneity, which allows for coexistence of many species at one site and their consequent interactions. To clarify the mechanisms of coexistence, we investigate ecological niches of the individual species, their spatial or temporal segregation, and document particular cases of competition and predation among the spring fen taxa.

Grant Projects

Climatically promoted homogenization of aquatic invertebrates tested on three model lotic systems and historical data, The Czech Science Foundation, 20-17305S, 2020–2022

The coexistence of aquatic invertebrates in spring fens: the role of abiotic heterogeneity and biotic interactions at regional and local scale, The Czech Science Foundation, 16-03881S, 2016–2018

Annelids of isolated micro-wetlands: from water to soil, The Czech Science Foundation, 15-15548S, 2015–2017

The role of species sorting and dispersal in structuring the aquatic invertebrate assemblages of isolated spring fens, The Czech Science Foundation, P505/11/0779, 2011–2013

Team Members

Michal Horsák, Marie Zhai, Jana Schenková, Jindřiška Bojková, Vít Syrovátka, Vendula Polášková, Vanda Šorfová, Dana Klímová Hřívová, David Výravský, Martina Bílková

Selected Publications

Šorfová V., Poláková M., Bojková J., Polášková V., Schenková J., Horsák M. 2022: Environmental heterogeneity, dispersal mode and habitat specialisation modify within‐site beta diversity of spring macroinvertebrates. International Review of Hydrobiology 107: 145–153. PDF

Syrovátka V., Zhai M., Bojková J., Šorfová V. & Horsák M. 2020: Native Gammarus fossarum affects species composition of macroinvertebrate communities: evidence from laboratory, field enclosures, and natural habitat. Aquatic Ecology 54: 505–518. PDF

Zhai M., Syrovátka V., Bojková J., Šorfová V., Polášková V., Schenková J. & Horsák M. 2020: Does predator abundance influence species diversity of equilibrium macroinvertebrate assemblages in spring fens? Freshwater Biology 65: 987–998. PDF

Horsák M., Polášková V., Zhai M., Bojková J., Syrovátka V., Šorfová V., Schenková J., Polášek M., Peterka T. & Hájek M. 2018: Spring-fen habitat islands in a warming climate: Partitioning the effects of mesoclimate air and water temperature on aquatic and terrestrial biota. Science of the Total Environment 634: 355–365. PDF

Schenková J., Bílková M., Polášková J., Horsák M. & Schlaghamerský J. 2018: Variation of Clitellata (Annelida) assemblages related to water saturation in groundwater-dependent wetlands. Hydrobiologia 823: 49–65. PDF

Rádková V., Polášková V., Bojková J., Syrovátka V. & Horsák M. 2017: Environmental filtering of aquatic insects in spring fens: patterns of species-specific responses related to specialist-generalist categorization. Hydrobiologia 797: 159–170. PDF

Schenková J., Bílková M. & Horsák M. 2016: The response of Clitellata (Annelida) to environmental gradients in spring fens. Limnologica 57: 73–82. PDF

Horsák M., Rádková V., Syrovátka V., Bojková J., Křoupalová V., Schenková J. & Zajacová J. 2015: Drivers of aquatic macroinvertebrate richness in spring fens in relation to habitat specialization and dispersal mode. Journal of Biogeography 42: 2112–2121. PDF

Zhai M., Hřívová D. & Peterka T. 2015: The harpacticoid assemblages (Copepoda: Harpacticoida) in the Western Carpathian spring fens in relation to environmental variablesand habitat age. Limnologica 53: 84–94. PDF

Zhai M., Nováček O., Výravský D., Bojková J. & Helešic J. 2015: Environmental and spatial control of ostracod assemblages in the Western Carpathian spring fens. Hydrobiologia 745: 225–239. PDF

Rádková V., Bojková J., Křoupalová V., Schenková J., Syrovátka V. & Horsák M. 2014: The role of dispersal mode and habitat specialisation in metacommunity structuring of aquatic macroinvertebrates in isolated spring fens. Freshwater Biology 59: 2256–2267. PDF

Rádková V., Syrovátka V., Bojková J., Schenková J., Křoupalová V. & Horsák M. 2014: The importance of species replacement and richness differences in small-scale diversity patterns of aquatic macroinvertebrates in spring fens. Limnologica 47: 52–61. PDF

Omelková M., Syrovátka V., Křoupalová V., Rádková V., Bojková J., Horsák M., Zhai M. & Helešic J. 2013: Dipteran assemblages of spring fens closely follow the gradient of groundwater mineral richness. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 70: 689–700. PDF

Defended Doctoral Theses

Rádková V. 2016. The influence of environmental variables and dispersal abilities on distribution of aquatic macroinvertebrate larvae in isolated spring fens. (in English)

Křoupalová V. 2014. Spatial distribution of aquatic invertebrates of crenal habitats: variation and ecological relationships at a small scale. (in Czech)

Omelková M. 2012. Species composition and ecology of the True Flies (Diptera) in the Western Carpathian spring fens in consideration of the taxonomy of selected higher taxa of Moth Flies (family Psychodidae). (in Czech)

Bojková J. 2009. The variability of macroinvertebrates along the gradient of mineral richness in the Western Carpathian spring fans. (in Czech)

Defended Master Theses (in Czech/Slovak)

Ševčíková Z. 2023. The influence of biotic and abiotic variables on microdistribution of an ostracod assemblage.

Havlík T. 2017. Effect of dispersal on structuring aquatic beetle (Coleoptera) assemblages in isolated spring fens.

Výravský D. 2016. Microdistribution of ostracods in a heterogeneous spring fen.

Zajacová J. 2016. Species variability of caddisflies (Trichoptera) in spring fens related to their assemblages in neighbouring brooks.

Bílková M. 2014. Geographical and ecological variability of clitellate (Clitellata) assemblages in spring fens of the Western Carpathians.

Doležalová S. 2014. Harpacticoid assemblages (Copepoda: Harpacticoida) in selected streams of the White Carpathians: the effect of mesohabitat.

Hřívová D. 2014. Harpacticoid assemblages (Copepoda: Harpacticoida) in spring fens of the Western Carpathians.

Rádková V. 2011. Macroinvertebrate assemblages of fen streamlets in outer part of the Western Carpathians.

Nováček O. 2010. Structure and composition of ostracod assemblages (Ostracoda) along the gradient of mineral richness in the Western Carpathian spring fens.

Křoupalová V. 2008. Spatial variability of benthic macroinvertebrates: comparison of two mineral different spring sites.