logo-ecdyonurus
Pracovní skupina hydrobiologie
Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita
logo

Naše pracovní skupina se věnuje ekologickému výzkumu bezobratlých ve vodním prostředí na různých prostorových i časových škálách. Náš výzkum je primárně základní, avšak tradičně se snažíme o využití výsledků k predikcím, vyhodnocení rizik a aplikacím v oblasti ochrany přírody a managementu.

Studujeme přirozené, dosud relativně neovlivněné biotopy (např. referenční toky vyšších a středních poloh, prameniště a rašeliniště) i lokality pod silným antropogenním tlakem (rybníky, polní mokřady, velké řeky, důlní vody). Při řešení některých otázek používáme experimenty v přírodních podmínkách i laboratoři a zapojujeme molekulární metody.

Zvláštní pozornost věnujeme otázkám, které souvisí s dopady dlouhodobých synergických změn (především klimatu a znečištění) na biodiverzitu vodního prostředí a vlastnostmi, tolerancí a plasticitou druhů a populací. Zabýváme se intenzivně i problémem vysychání toků vlivem oteplování, extremizace srážek a změn ve využívání krajiny.

Our working group conducts ecological research in aquatic environments at different spatial and temporal scales. While our research is primarily basic, we has been traditionally also interested in using our results to predict future scenarios, determine risk assessment and otherwise apply our findings to nature conservation and habitat management. 

Our study sites represent both natural, relatively little affected habitats (mid-altitude reference streams, spring fens and peat bogs), as well as those under strong anthropogenic pressure (fish ponds, field inundations, large rivers, mining waters). We also perform field and laboratory experiments and use molecular methods when appropriate.

We pay special attention to impacts of long term environmental changes (mainly climate and pollution) on biodiversity, species and population dynamics, tolerance and plasticity. One particular focus is the examination of stream drying impacts as a consequence of warming, extremes in precipitation and changes in land use.