logo
Pracovní skupina hydrobiologie
Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Ekologická společenstva jsou obecně řízena třemi hlavními mechanizmy:
1) Podmínky prostředí selektují druhy na základě jejich individuálních tolerancí
2) Dostupnost lokality v geografickém prostoru i v čase omezuje rozšíření druhů v závislosti na jejich schopnosti se šířit
3) Biotické interakce mohou vést až k vyloučení konkurenčně málo zdatných druhů v konkrétních systémech

Naše pracovní skupina hydrobiologů se věnuje výzkumu těchto tří mechanizmů ve vodním prostředí na různých prostorových i časových škálách. Naše studijní plochy zahrnují přirozené, dosud relativně neovlivněné lokality (např. referenční toky vyšších a středních poloh, prameniště a rašeliniště) i lokality pod silným antropogenním tlakem (rybníky, polní mokřady, velké řeky, důlní vody). Zvláštní pozornost věnujeme otázkám, které souvisí s dopady dlouhodobých synergických změn (především klimatu a znečištění) na biodiverzitu vodního prostředí, jmenovitě problému vysychání toků vlivem extremizace srážek, změn biodiverzity v řekách nižších poloh, ale také strategiím druhů pro přežívání silně pozměněných až extrémních podmínek.

Klíčové pro všechny tři výše uvedené mechanizmy jsou vlastnosti populací a druhů, jejich tolerance a plasticita. Optimální přístup k pochopení těchto mechanismů vidíme v kombinaci výzkumu založeném jak na terénním sběru dat v přírodních podmínkách, tak experimentech v přírodních i laboratorních podmínkách, včetně zapojení molekulárních metod.

Náš výzkum je primárně základní, avšak tradičně se naše skupina snaží o využití výsledků k predikcím, vyhodnocení rizik a aplikaci v oblasti ochrany přírody a managementu.

Ekologická společenstva jsou obecně řízena třemi hlavními mechanizmy: 1) Podmínky prostředí selektují druhy na základě jejich individuálních tolerancí; 2) Dostupnost lokality v geografickém prostoru i v čase omezuje rozšíření druhů v závislosti na jejich schopnosti se šířit; 3) Biotické interakce mohou vést až vyloučení konkurenčně málo zdatných druhů v konkrétních systémech.

Naše pracovní skupina hydrobiologů se věnuje výzkumu těchto tří mechanizmů ve vodním prostředí na různých prostorových i časových škálách. Naše studijní plochy zahrnují přirozené, dosud relativně neovlivněné lokality (např. referenční toky vyšších a středních poloh, prameniště a rašeliniště) i lokality pod silným antropogenním tlakem ( rybníky, polní mokřady, velké řeky, důlní vody). Zvláštní pozornost věnujeme otázkám, které souvisí s dopady dlouhodobých synergických změn (především klimatu a znečištění) na biodiverzitu vodního prostředí, jmenovitě problému vysychání toků vlivem extremizace srážek, změn biodiverzity v řekách nižších poloh, ale také strategiím druhů pro přežívání silně pozměněných až extrémních podmínek.

Klíčové pro všechny tři výše uvedené mechanizmy jsou vlastnosti populací a druhů (species traits), jejich tolerance a plasticita. Optimální přístup k pochopení těchto mechanismů vidíme v kombinaci výzkumu založeném jak na terénním sběru dat v přírodních podmínkách, tak experimentech v přírodních i laboratorních podmínkách, včetně zapojení molekulárních metod.

Náš výzkum je primárně základní, avšak tradičně se naše skupina snaží o využití výsledků k predikcím, vyhodnocení rizik a aplikaci v oblasti ochrany přírody a managementu.